fbpx
 
Please note, this is a STATIC archive of website libertybits.org from 08 Oct 2020, cach3.com does not collect or store any user information, there is no "phishing" involved.

Code of conduct

Code of conduct (Кодекс на поведение)

>> За българския текст, моля погледнете по-надолу! <<

LibertyBits is a technology, informational, educational and motivational conference, organized by the people behind the tech-blog https://knowhow.company.

The main purpose of the conference is to inform, educate and support people, who are looking for more freedom and less dependecies in economical (financial), technological and political aspect in the digital world we are living in.

We don’t tolerate harassment of event participants in any form.

Our attendees, volunteers, and staff are required to abide by the following code of conduct:

Harassment includes offensive verbal comments related to gender, gender identity and expression, age, sexual orientation, disability, physical appearance, body size, race, ethnicity, religion, technology choices, sexual images in public spaces, deliberate intimidation, stalking, following, harassing photography or recording,
sustained disruption of talks or other events, inappropriate physical contact, and unwelcome sexual attention.

Sponsors are also subject to the anti-harassment policy.

In particular, sponsors should not use sexualised images, activities, or other material. Booth staff (including volunteers) should not use sexualised clothing/uniforms/costumes, or otherwise create a sexualised environment.

If a participant engages in harassing behavior, the conference organizers may take any action they deem appropriate, including warning the offender or expulsion from the conference with no refund.

If you are being harassed, notice that someone else is being harassed, or have any other concerns, please contact a member of conference staff immediately.  Conference staff can be identified as they’ll be wearing branded clothing and/or badges.

We expect participants to follow these rules at
conference and workshop venues and conference-
related social events.


Кодекс на поведение

LibertyBits е технологична, информационна, обучителна и мотивационна конфернеция, органзирана от хората зад сайта https://knowhow.company.

Основна цел на конференцията е да информира, обучава и подкрепя хората, стремящи се към повече свобода и по-малко зависимости в икономически (финансов), технологичен и политически аспект в цифровия свят, в който живеем.

Не се толерира тормоз над участниците в събитието под никаква форма

Нашият екип, участниците и доброволците са длъжни да спазват следния кодекс на поведение:

Тормозът включва: обидни словесни коментари, свързани с пол, полова идентичност и изразяване, възраст, сексуална ориентация, увреждане във външния вид, размер на тялото, раса, етническа принадлежност, религия, технологични решения, сексуални изображения в обществените пространства, умишлено сплашване, преследване, фотография или запис, прекъсване и нарушаване спокойствието на посетителите по време на разговори или други активности, неподходящ физически контакт и нежелано сексуално внимание.

Спонсорите също са обект на тази политика

По-специално, спонсорите не трябва да използват сексуални изображения,  дейности или други материали. Екипът (включително и доброволците) не трябва да използват облекло/униформи/костюми, които създават сексуално напрежение и такава среда.

Ако участник упражнява тормоз към някого, организаторите на конференцията може да предприемат действия, които счетат за подходящи, включително предупреждение на нарушителя да напусне или да бъде помолен да напусне конференцията на момента без право на възстановяване на заплатената сума за билет.

Ако сте подложен на тормоз или забележите, че някой друг е подложен на тормоз, или имате някакви други проблеми, моля свържете се с член от екипа на конференцията веднага. Екипът може да бъдат идентифициран с тениските “TEAM”, както и баджовете с надпис “Organizer”.

Ние очакваме участниците да следват тези правила по време на конференцията, работилниците и всички социални събития, свързани с конференцията.

Eкипа на LibertyBits